Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Home & Window Lifestyle – Zonwering en Garagedeuren

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Home & Window Lifestyle: de onderneming die handelt onder de handelsnaam Home & Window Lifestyle en actief is in de branche van zonwering en garagedeuren.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Home & Window Lifestyle.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Home & Window Lifestyle en de consument.
 4. Product: het product dat door Home & Window Lifestyle aan de consument wordt geleverd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Home & Window Lifestyle en de consument.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Home & Window Lifestyle zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 3. Home & Window Lifestyle is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in haar aanbiedingen of offertes.

Artikel 4: Levering en eigendomsoverdracht

 1. De levering van het product geschiedt op het moment dat het product door Home & Window Lifestyle aan de consument is geleverd.
 2. Het risico van het product gaat op het moment van levering over op de consument.
 3. De eigendom van het product gaat pas over op de consument op het moment dat de volledige betaling is ontvangen door Home & Window Lifestyle.

Artikel 5: Garantie

 1. Home & Window Lifestyle staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de daaraan te stellen eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
 2. Home & Window Lifestyle geeft 2 jaar garantie op de geleverde producten, tenzij anders overeengekomen.
 3. De garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het product.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Home & Window Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het product door de consument.
 2. Home & Window Lifestyle is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van Home & Window Lifestyle is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van het product waarop de aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden downloaden